Projektų archyvas

(R-IoT-C)4VET

Projekto tikslaspagerinti skaitmeninio švietimo sąlygas ES šalyse ir parengti kvalifikuotą skaitmeninio švietimo infrastruktūrą ateities kartoms, skiriant ypatingą dėmesį inovacijoms. Siekdami šio tikslo, partneriai išsikėlė du pagrindinius uždavinius – nustatyti skaitmenines spragas robotikos, daiktų interneto ir debesų kompiuterijos sferose profesinio mokymo srityje ir parengti mokymo medžiagą su modernia vertinimo sistema, kad būtų galima pagerinti šią situaciją pasitelkiant tarpdisciplininį ugdymą.

Pagrindinis projekto partneris: Kroatijos robotikos asociacija (HR)

Iniciatyvą įgyvendino 6 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

28 mėn.

2021.11.01 – 2024.03.01

AgriFoodX5.0

Projekto tikslas – stiprinti klasterių organizacijų ir jų narių bendradarbiavimą žemės ūkio, maisto ir pramonės 5.0 sektoriuose, gerinti jų valdymo gebėjimus ir mokymąsi, siekiant profesionalizuoti verslo paramos paslaugas, teikiamas arba nukreiptas į MVĮ.

Pagrindinis projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras (LT)

Iniciatyvą įgyvendino 5 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

24 mėn.

2022.02.01 – 2024.01.31

BePackMan

Projekto tikslas – pasiruošti plataus masto projektui, kuriuo bus siekiama gerinti popierinių pakuočių valdymą bei perėjimą prie žiedinio išteklių naudojimo.

Pagrindinis projekto partneris: Gdańsk University of Technology (PL)

Iniciatyvą įgyvendino 3 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

4 mėn.

2023.05.01 – 2023.08.31

FOUNDATION

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant viešosios politikos priemones, skatinančias regionus ieškoti strateginių verslo nišų.

Pagrindinis projekto partneris: Cork Institute of Technology (IE)

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

48 mėn.

2019.08.01 - 2023.07.31

InnoHeis

Projekto tikslas – stiprinti aukštojo mokslo institucijų bei jų tyrimų infrastruktūrų vaidmenį regioninių inovacijų plėtros procese.

Pagrindinis projekto partneris: Hanze University of Applied Sciences (NL)

Iniciatyvą įgyvendino 11 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

48 mėn.

2019.08.01 - 2023.07.31

PASSPARTOOL

Projekto tikslas – padėti viešosios politikos formuotojams kurti veiksmingą politiką, remiančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms.

Pagrindinis projekto partneris: Regional Agency for Technology and Innovation (IT)

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

48 mėn.

2019.08.01 - 2023.07.31

START EASY

Projekto tikslas – tobulinti politikos formavimą bei pristatyti išmaniąsias priemones, leidžiančias kurti palankią aplinką verslo pradžiai bei skatinti startuolių atsiradimą ir konkurencingumą Europoje.

Pagrindinis projekto partneris: Government of Catalonia (ES)

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

48 mėn.

2019.08.01 - 2023.07.31

RECREATE

Projekto tikslas – skatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei sudaryti palankesnes sąlygas joms taikyti ir kurti inovatyvias paslaugas bei produktus.

Pagrindinis projekto partneris: Coventry University Enterprises Ltd (UK)

Iniciatyvą įgyvendino 4 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

60 mėn.

2018.06.01 - 2023.05.31

CircPro

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Pagrindinis projekto partneris: Kouvola Innovation Ltd (FI)

Iniciatyvą įgyvendino 11 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

60 mėn.

2018.06.01 - 2023.05.31

Success Road

Projekto tikslas – padėti šeimų valdomoms mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau pasiruošti verslo perdavimo ar paveldėjimo procesui bei didinti jų konkurencingumą ir tvarumą.

Pagrindinis projekto partneris: Ministry of Economy and Development (EL)

Iniciatyvą įgyvendino 7 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

42 mėn.

2019.08.01 - 2023.01.31

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Pagrindinis projekto partneris: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Iniciatyvą įgyvendino 2 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

76 mėn.

2016.07.12- 2022.11.30

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Pagrindinis projekto partneris: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Iniciatyvą įgyvendino 3 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

36 mėn.

2019.11 – 2022.11

iBuy

Projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įgalinant šio sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovatyvių viešųjų pirkimų būdą.

Pagrindinis projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras (LT)

Iniciatyvą įgyvendino 7 partneriai.

Trukmė

54 mėn.

2018.06.01 – 2022.11.30

InnovaSPA

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių sprendimų ir produktų diegimą gydymo, reabilitacijos bei terminių paslaugų sektoriuose ir tokiu būdu tobulinti sveikatos apsaugą bei prisidėti prie senėjančios visuomenės iššūkių sprendimo.

Pagrindinis projekto partneris: Thermauvergne association (FR)

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

54 mėn.

2018.06.01 – 2022.11.30

Pioneering Innovative Food for Seniors

Projekto tikslas – paskatinti maisto MVĮ kurti inovatyvius  maisto produktus senjorams parodant šios nišos potencialą bei profesinio mokymo atstovams suteikti žinių ir kompetencijų apie inovatyvių maisto produktų kūrimą. Taip pat bus siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokslo.

Pagrindinis projekto partneris: FH Münster (DE)

Iniciatyvą įgyvendino 6 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

24 mėn.

2020.11.01 - 2022.10.31

SUPER

Projekto tikslas – vystyti, tobulinti ir atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.

Pagrindinis projekto partneris: County Administrative board of Östergötland (SE)

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

78 mėn.

2016.04.01 – 2022.09.30

HOCARE

Projekto tikslas – spręsti senėjančios visuomenės keliamų iššūkių problemas tobulinant regioninės plėtros politikos ir programų įgyvendinimą.

Pagrindinis projekto partneris: Nikosijos plėtros agentūra (CY)

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

78 mėn.

2016.04.01 – 2022.09.30

Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

Pagrindinis projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras (LT)

Trukmė

36 mėn.

2019.06.11 – 2022.06.11

FUTURE ECOM

Projekto tikslas – padėti politikos formuotojams bei verslo paramos organizacijoms geriau suprasti kliūtis, trukdančias MVĮ pagerinti įmonės skaitmeninimo ir automatizavimo lygį bei pilnai išnaudoti globalios internetinės rinkos potencialą.

Pagrindinis projekto partneris: Coventry University Enterprises Ltd (UK)

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

48 mėn.

2018.06.01 – 2022.05.31

Sumanios specializacijos MTEP rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Pagrindinis projekto partneris: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Iniciatyvą įgyvendino 2 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

36 mėn.

2019.03 – 2022.03

GO SMART & EXCEL BSR

Projekto tikslas – didinti inovacijų dalyvių pajėgumus Baltijos jūros regione (ir už jo ribų), kad būtų galima praktiškai ir kartu taikyti sumaniosios specializacijos strategiją.

Pagrindinis projekto partneris: Bialystok University of Technology (PL)

Iniciatyvą įgyvendino 11 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

9 mėn.

2021.04.01 – 2021.12.31

SME Coach LT 2017

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms, gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument.

Projekto koordinatorius: Lietuvos inovacijų centras

Trukmė

24 mėn.

2020.01.01 - 2021.12.31

InReady

Projekto tikslas – sukurti įrankį, padėsiantį naujai sukurtoms įmonėms (start-up) sėkmingai pasiruošti prisistatymui investuotojams (angl. pitching).

Pagrindinis projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras

 

Iniciatyvą iš viso įgyvendino 3 partneriai

Trukmė

26 mėn.

2019.09.01-2021.10.31

200SME CHALLENGE

Projekto tikslas – pasiūlyti inovacijų agentūroms naują MVĮ inovacijų paramos schemą, paremtą MVĮ inovacijų iššūkių sprendimų paieškos principu

Pagrindinis projekto partneris: Trento inovacijų centras (IT)

 

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

26 mėn.

2019.09.01-2021.10.31

BALTIC SEA GAME INCUBATION

Projekto tikslas – stiprinti žaidimų verslo inkubatorių strategiškai bendradarbiaujant  su kitais žaidimų inkubatoriais Baltijos jūros regione. Taip pat dirbant kartu su tarptautiniais partneriais bus siekiama didinti žaidimų industrijos plėtrą.

Pagrindinis projekto partneris: BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH (DE)

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

9 mėn.

2021.01.01 - 2021.09.30

GRETA

Projekto tikslas – sukurti tvarių sumanios specializacijos inovacijų strategijų politines priemones Baltijos jūros regione, skatinančias verslo ir visuomenės perėjimą prie žaliųjų vertybių pagal Europos Komisijos parengto Europos Žaliojo Kurso viziją.

Iniciatyvą įgyvendino 6 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

9 mėn.

2021.01.01 - 2021.09.30

Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas​

Projekto tikslas – Dramblio Kaulo Kranto moterims sudaryti galimybes užsiimti inovatyviu verslu, grįstu akvaponikos sistemų naudojimu. Moterys įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų tokio verslo kūrimui, joms bus suteikta reikalinga infrastruktūra.

Projekto koordinatorius: Lietuvos inovacijų centras

Trukmė

14 mėn.

2020.05.01 - 2021.06.30

CAROTS

Projekto tikslas – paskatinti kurtis komercinių analitinių tyrimų organizacijas, padėsiančias verslui ir pramonei pasinaudoti Baltijos jūros regiono mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu.

Pagrindinis projekto partneris: Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY (DE)

 

Iniciatyvą įgyvendino 10 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

30 mėn.

2019.01.01 – 2021.06.30

INforM

Projekto tikslas – sukurti tarpsektorinę integruotą inovacijų rėmimo skaitmeninę sistemą mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms, siekiant remti jas skaitmeninės transformacijos kelyje.

Pagrindinis projekto partneris: Tallinn University of Technology (EE)

 

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

30 mėn.

2019.01.01 – 2021.06.30

BALTIC LSC

Projekto tikslas – sukurti supaprastintą prieigą prie didelės apimties duomenų apdorojimo mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Pagrindinis projekto partneris: Warsaw University of Technology (PL)

 

Iniciatyvą įgyvendino 8 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

30 mėn.

2019.01.01 – 2021.06.30

OSIRIS

Projekto tikslas – didinti sidabrinės ekonomikos augimo galimybes Baltijos jūros regione, taikant sumaniosios specializacijos metodus senėjančios visuomenės problemoms spręsti.

Pagrindinis projekto partneris: Häme University of Applied Sciences (FI)

 

Iniciatyvą įgyvendino 12 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

30 mėn.

2019.01.01 – 2021.06.30

BEE NET

Projekto tikslas – sukurti bei išbandyti viešųjų paslaugų paketą orientuotą į pagalbą augti norinčioms Europos MVĮ padedant joms jungtis į vertės kūrimo grandines bei įmonių tinklus. 

Pagrindinis projekto partneris: SICINDUSTRIA (IT)

Iniciatyvą iš viso įgyvendino 3 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras

Trukmė

25 mėn.

2019.04.01- 2021.04.30

SNOWMAN

Projekto tikslas – paremti netechnologines inovacijas savininkų valdomose Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse gamybos įmonėse.

Pagrindinis projekto partneris: VIA University College (DK)

 

Iniciatyvą įgyvendino 14 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

42 mėn.

2017.10.01 – 2021.03.31

BGI

Projekto tikslas – konsoliduoti žaidimų industrijos pramonę Baltijos jūros regione, didinant jos inovacinį ir konkurencinį potencialą bei stiprinant įvaizdį valstybinių institucijų ir visuomenės akyse.

Pagrindinis projekto partneris: BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH

 

Iniciatyvą įgyvendino 22 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

42 mėn.

2017.10.01 - 2021.03.31

LARS

Projekto tikslas – didinti projekto partnerių atstovaujamų regionų galimybes, stiprinant sumanios specializacijos strategijų kūrimą bei inovacijos sistemų veikimą.

Projektu siekiama padėti viešajam sektoriui vadovauti sumanios specializacijos procesams regionuose bei megzti tarpregioninius inovacijų tinklus. LARS veikla padeda spręsti problemas susijusias su regiono inovacijų sistemos fragmentacija, ieškoti inovatyvių sprendimų tokiomis temomis kaip – žalioji ir žiedinė ekonomika, tvarus augimas jūrų sektoriuje, pažangūs gamybos metodai, energijos vartojimo efektyvumo technologijos ir pan.

Pagrindinis projekto partneris: Regional Council of Ostrobothnia (Suomija)​

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

42 mėn.

2017.10.01 - 2021.03.31

HIGHER

Projekto tikslas – sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai. Programa/užsakovas – Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: UAB Reseach Park (Ispanija)

Iniciatyvą įgyvendino 9 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

60 mėn.

2016.04.01–2021.03.31​

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Pagrindinis projekto partneris: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Iniciatyvą įgyvendino 11 partnerių, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

36 mėn.

2017.03 – 2020.03

Innovators2B

Projekto tikslas – kurti paslaugas norinčioms inovuoti įmonėms.  Iniciatyvos programa/užsakovas – Horizon 2020

Pagrindinis projekto partneris: Poznanės mokslo ir technologijų parkas (Lenkija)

Iniciatyvą įgyvendino 3 partneriai, tarp jų ir Lietuvos inovacijų centras.

Trukmė

12 mėn.

2018.03.01 - 2019.02.28​

Scaleup LT

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių Lietuvos įmonių tarptautiškumą ir plėtrą.

Programa/užsakovas – EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Trukmė

18 mėn.

2016.06.01 - 2018.12.31

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre