SUPER

Ekoinovacijų kūrimo, plėtros bei tarptautiškumo skatinimas

Iniciatyvos SUPER tikslas – vystyti ir tobulinti regioninę politiką, skatinančią mažo ir vidutinio verslo (MVĮ) įmonių kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.

Projekto metu glaudžiai bendradarbiaujant valdžios, verslo ir mokslo atstovams bus siekiama identifikuoti skirtingų šalių paramos priemonių, skirtų į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ, trūkumai. Esminis tikslas yra vystyti, tobulinti ir taikyti tokią regioninę politiką, kuri skatintų tarptautinę MVĮ kuriamų ekologiškai tvarių inovacijų ir aplinkai draugiškų produktų komercializaciją. Projekto metu bus siekiama užtikrinti efektyvesnius paramos mechanizmus, kurie sudarytų palankesnes sąlygas aplinkai draugiškų produktų eksporto ir verslo įmonių konkurencingumo augimui.  

Taip pat bus siekiama pagerinti MVĮ gebėjimus versle taikyti ekologiškai tvarias inovacijas. Šiam tikslui pasiekti šalys bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis sieks vystyti kooperacinius verslo paramos modelius, kuriose pagrindinis dėmesys bus skiriamas galimoms verslo vystymo priemonėms bei gebėjimų įsitraukti į ekologiniais principais grindžiamas eksporto rinkas stiprinimui. Siekiant šių tikslų bus kuriamas  tarptautinis bendradarbiavimo tinklas, kurio dėka viešasis ir privatus sektorius galės spręsti šias problemas kartu, tobulinant politikos, nukreiptos į aplinkai draugiško verslo plėtrą, įgyvendinimą.

Šiuo metu Lietuvoje mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) finansavimo sistema yra fragmentiška, pajėgumai išsklaidyti,  trūksta kompetencijų MTEPI srityje. Be to, stebėsenos, vertinimo ir peržiūros funkcijos nėra integruotos į MTEPI politikos vystymo ir įgyvendinimo procesus, todėl reikalinga visos esamos sistemos peržiūra. Daugumai Lietuvos verslo įmonių neišnaudoja ekoinovacijų srities galimybių. Ryšium su tai, Lietuvos MVĮ ateitis ir šalis pati labai priklausys nuo jų gebėjimo patekti į tarptautines rinkas. Nors MVĮ pradiniuose etapuose internacionalizacijos reikalauja nuoseklaus paramą, jie paprastai nesiekia išteklių greitai ir stabiliai pažangos.

Lietuvos inovacijų centro (LIC)  tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, kurti aplinką, palankią žinių ir technologijų sklaidai, paskatinti įmones aktyviau vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacines (MTEPI) veiklas.  Siekiant šio tikslo pagrindinis organizacijos dėmesys yra nukreiptas į inovacinio verslo plėtros aktyvinimą, pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, inovacijų įgyvendinimo rizikos mažinimą teikiant inovacijų paramos paslaugas ir vykdant inovacijų skatinimo veiklas. Todėl siekiant labiau paspartinti aplinkai draugiškų inovacijų diegimą MVĮ, naujų ekoinovacinių produktų kūrimą, jų plėtrą į tarptautines rinkas, LIC pagrindinis siekis įgyvendinant SUPER iniciatyvą – teikti ekspertinę pagalbą bei teikti įrodymus, gerosios praktikos pavyzdžius bei tarptautinio lygio ekspertų sufomuluotas rekomendacijas politikams, siekiantiems plėtoti paramos priemones, skirtas į aplinkosauginius spendimus orientuotoms MVĮ.

Projektas prasidėjo 2016 metų balandį ir truko iki 2021 metų kovo mėn. Covid-19 pandemijos kontekste buvo nuspręsta iniciatyvos įgyvendinimą pratęsti iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Šis pratęsimas skirtas įvertinti pandemijos poveikį ekologiškas inovacijas kuriančioms ir diegiančioms MVĮ.

Pagrindinis partneris:

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Europe programą.

Projekto trukmė: 2016.04.01 2022.09.30

Projekto vertė: 1,957 mln. eurų. Europos regioninės plėtros fondas.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre